Άδειες συλλογής απορριμάτων - μπαζών

Η  ΕΡΓΟΚΑΔ, ακολουθώντας πλήρως το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο, διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες διαχείρισης και συλλογής απορριμάτων:

  • Την υπ’ αριθμ 3510/22-4-09 άδεια διαχείρισης - συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Την υπ’αριθμ ΑΔΑ: ΒΙΨΒ7ΛΛ-ΚΘ3 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας "Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων".

ΆΔΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΔΩΝΆΔΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΔΩΝ